برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

فروش مغازه

فروش مغازه

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716598 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 700000000 20000000 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
2 716594 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 100000000 3800000 موقعیت اداری رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
3 716592 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 4500000000 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
4 716591 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 2400000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
5 716590 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 10850000000 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
6 716589 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 600000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
7 716588 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 200000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 716587 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
9 716586 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 10000000000 0 مسکونی فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
10 716585 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 4620000000 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
11 716584 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 0 130000000 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 716583 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 400000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
13 716581 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 270000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
14 716580 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 8700000000 60000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 716579 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 3825000000 45000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 716578 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 0 70000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
17 716577 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 200000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
18 716576 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 0 83000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 716575 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 2000000000 0 سند اداری رهن و اجاره دروس گلدن فایل مشاهده فایل
20 716574 ****** ****** ****** ****** 1399-12-12 11008000000 0 مسکونی فروش ازگل گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل