برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

قیمت مغازه

قیمت مغازه

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708410 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 400000000000 0 مستغلات فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
2 708409 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1450000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
3 708408 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1850000000 0 مستغلات فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
4 708407 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 150000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
5 708406 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 40000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
6 708405 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1150000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
7 708404 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 220000000 1600000 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
8 708404 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 220000000 1600000 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
9 708403 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 2100000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
10 708402 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 2160000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
11 708401 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 100000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
12 708400 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 3496000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
13 708399 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 2898000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 708398 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 80000000 2800000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
15 708397 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 150000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
16 708396 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 2800000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
17 708395 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 1550000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
18 708394 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 200000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
19 708393 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 120000000 12000000 موقعیت اداری رهن و اجاره مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
20 708391 ****** ****** ****** ****** 1399-09-09 100000000 5200000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل