برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

زمین اردبیل

زمین اردبیل

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708608 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 5200000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 708607 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 6900000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 708606 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 9550000000 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
4 708605 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 9800000000 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
5 708604 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 3224000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
6 708603 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 1500000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 708601 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 82305000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
8 708600 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 4500000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
9 708599 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 3500000000 0 مسکونی فروش شهر زیبا گلدن فایل مشاهده فایل
10 708598 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 200000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
11 708596 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
12 708595 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 150000000 7500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
13 708593 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 4700000000 0 کلنگی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
14 708592 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 2800000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 708591 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 150000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
16 708590 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 120000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
17 708589 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 6520000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 708588 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 2200000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
19 708587 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 2450000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
20 708586 ****** ****** ****** ****** 1399-09-11 0 0 مسکونی رهن و اجاره ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل