برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

تجاری اداری مشهد

تجاری اداری مشهد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 716284 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 2900000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
2 716281 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 2622000000 34500000 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
3 716275 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 3800000000 0 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
4 716271 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 0 55000000 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
5 716264 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 0 44000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 716260 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 2350000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
7 716259 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 6000000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
8 716257 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 0 47000000 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
9 716255 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 0 0 موقعیت اداری فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
10 716252 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 160000000 5000000 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
11 716252 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 160000000 5000000 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
12 716251 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 80000000 3000000 مغازه رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
13 716250 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 100000000 8000000 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
14 716249 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 100000000 10000000 موقعیت اداری رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
15 716248 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 300000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
16 716245 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 100000000 12000000 موقعیت اداری رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
17 716243 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 400000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
18 716241 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 370000000 0 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
19 716240 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 180000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
20 716239 ****** ****** ****** ****** 1399-12-06 400000000 100000 مسکونی رهن و اجاره تهران ویلا گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل