برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

کلنگی کرمان

کلنگی کرمان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 717121 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 8000000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 717120 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 10850000000 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
3 717119 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 2700000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 717116 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 2856000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
5 717115 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 1500000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
6 717114 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 2500000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 717110 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 2850000000 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
8 717109 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 5500000000 55000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
9 717108 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 7150000000 65000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
10 717107 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 0 56000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 717106 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 9360000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
12 717105 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 3500000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
13 717104 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 3000000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 717101 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 0 48000000 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
15 717100 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 2050000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 717099 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 500000000 15000000 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
17 717098 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 600000000 0 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
18 717097 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 160000000 16000000 مغازه رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 717087 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 4600000000 0 سند اداری فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
20 717074 ****** ****** ****** ****** 1399-12-18 15000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل